Bestellen vanuit het buitenland?

Dat kan!
Let op het volgende:
* Je ontvangt het InBalansAlbum met de gehele inhoud.
* Houd rekening met extra verzendkosten.

Om een online training vanuit het buitenland te bestellen vul je onderstaand formulier in.
Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Bestelling vanuit het buitenland

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Online trainingen InBalansOnline

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 oktober 2019

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Content: het geheel aan informatie dat door InBalansOnline via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot video’s, animaties, audio, teksten en de lay-out van de Dienst.
Dienst: InBalansOnline; het aangeboden online platform waarop trainingen worden aangeboden die Klanten kunnen volgen.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.
Klant: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waar InBalansOnline een online training aan levert.
InBalansOnline: Irma Noteboom, gevestigd te IJmuiden, Meeuwenlaan 36, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 34310916. Hoofdvestiging InVelsenCoaching met handelsnamen InVelsenCoaching en InBalansOnline.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen InBalansOnline en de Klant op grond waarvan InBalansOnline zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor InBalansOnline en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Website: het platform van InBalansOnline dat via de website www.inbalans.online en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst middels een registratie en betaling een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie en betaling direct toegang tot de Dienst.
 2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat a) de Kant online toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content en b) de Klant offline materiaal ontvangt met daarin beschikbaar gestelde opdrachten.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent InBalansOnline aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:
  1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van InBalansOnline
  3. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  4. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij InBalansOnline hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  5. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van InBalansOnline, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  6. inbreuk maken op de rechten van InBalansOnline en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  7. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  8. de belangen en goede naam van InBalansOnline kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. InBalansOnline levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. InBalansOnline geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. InBalansOnline is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. InBalansOnline is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. InBalansOnline is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst betaald de Klant vooraf een bedrag middels een online betaling zoals omschreven op de Website op basis van de door InBalansOnline vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. InBalansOnline of voor InBalansOnline werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De Klant geeft InBalansOnline volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij InBalansOnline en haar samenwerkingspartners. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InBalansOnline:
  1. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  2. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
  3. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
  4. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. InBalansOnline geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. InBalansOnline is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat InBalansOnline voor schade aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:
 1. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en de door de Klant in het lopende kalenderjaar aan InBalansOnline betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van InBalansOnline is voortgevloeid.
 2. De aansprakelijkheid van InBalansOnline strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor InBalansOnline verantwoordelijk is (zoals personen die in opdracht van InBalansOnline werk verrichten.

Artikel 10 – Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal één kalenderjaar. Dat wil zeggen dat de Klant minimaal één jaar toegang heeft tot het rechtmatig aangeschafte online product.
 2. De Klant klant heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Kijk bij Artikel 11 welke kosten wij in mindering brengen op het terug te storten bedrag.
 3. Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.
 4. InBalansOnline is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door InBalansOnline is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
 5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die InBalansOnline ten dienste staan, is InBalansOnline te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  1. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  2. Online Academy van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan InBalansOnline of derden kunnen toebrengen;
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. InBalansOnline verwijdert bij opzegging het Account. InBalansOnline is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 11 – Annulering en restitutie

 1. Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen wettelijk gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering via mail plaats te vinden. Na 14 dagen stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 2. Bij annulering van uw inschrijving binnen 14 dagen wordt ten alle tijden administratiekosten in rekening gebracht:
  a) Indien u het InBalansAlbum onbeschadigd, onbeschreven, compleet en nog ingepakt retourneert ontvangt u het inschrijfbedrag minus € 7,50 administratiekosten retour.
  b) Indien u het InBalansAlbum niet of beschadigd, beschreven of incompleet retourneert ontvangt u het inschrijfbedrag minus € 25,- administratiekosten retour.

IJmuiden, september 2019