Algemene voorwaarden

Lees hier de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op jouw bestelling:

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor Online trainingen

ALGEMENE VOORWAARDEN – Online trainingen InBalansOnline

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 oktober 2019

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Deelnemer toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Content: het geheel aan informatie dat door InBalansOnline via de Website aan de Deelnemer ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot video’s, animaties, audio, teksten en de lay-out van de Dienst.
Dienst: InBalansOnline; het aangeboden online platform waarop trainingen worden aangeboden die Deelnemers kunnen volgen.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.
Deelnemer: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waar InBalansOnline een online training aan levert.
InBalansOnline: Irma Noteboom, gevestigd te IJmuiden, Meeuwenlaan 36, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 34310916. Hoofdvestiging InVelsenCoaching met handelsnamen InVelsenCoaching en InBalansOnline.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen InBalansOnline en de Deelnemer op grond waarvan InBalansOnline zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor InBalansOnline en/of de Deelnemer die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Website: het platform van InBalansOnline dat via de website www.inbalans.online en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 1. De Deelnemer krijgt toegang tot de Dienst middels een registratie en betaling een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Deelnemer heeft na registratie en betaling direct toegang tot de Dienst.
 2. De Deelnemer staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. De Deelnemer verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Deelnemer die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Deelnemer.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat a) de Deelnemer online toegang krijgt tot de Website, waarop de Deelnemer trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content en b) de Deelnemer offline materiaal ontvangt met daarin beschikbaar gestelde opdrachten.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent InBalansOnline aan de Deelnemer een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Deelnemer komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Deelnemers via de Dienst niet:
  1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van InBalansOnline
  3. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  4. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij InBalansOnline hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  5. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van InBalansOnline, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  6. inbreuk maken op de rechten van InBalansOnline en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  7. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  8. de belangen en goede naam van InBalansOnline kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. InBalansOnline levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. InBalansOnline geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. InBalansOnline is tegenover de Deelnemer op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. InBalansOnline is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Deelnemer, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. InBalansOnline is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst betaald de Deelnemer vooraf een bedrag middels een online betaling zoals omschreven op de Website op basis van de door InBalansOnline vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.
 3. Voor gespreid betalen wordt gebruik gemaakt van een externe partij. Indien de Deelnemer gebruik maakt van deze dienst wordt na het aangaan van de overeenkomst met de externe partij de incasso door InBalansOnline uit handen gegeven.
 4. Bij het betalen van de eerste termijn gaat de Deelnemer de verplichting aan de daaropvolgende termijnen te betalen tenzij gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt 14 dagen na betaling van de eerste termijn.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. InBalansOnline of voor InBalansOnline werkzame personen zullen de door de Deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De Deelnemer geeft InBalansOnline volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij InBalansOnline en haar samenwerkingspartners. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Deelnemer of derden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Deelnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InBalansOnline:
  1. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  2. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
  3. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
  4. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Deelnemer deze aantreft op het moment van gebruik. InBalansOnline geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. InBalansOnline is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat InBalansOnline voor schade aansprakelijk is jegens de Deelnemer, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot: Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en de door de Deelnemer in het lopende kalenderjaar aan InBalansOnline betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van InBalansOnline is voortgevloeid.
 2. De aansprakelijkheid van InBalansOnline strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor InBalansOnline verantwoordelijk is (zoals personen die in opdracht van InBalansOnline werk verrichten).
 3. De aansprakelijkheid geldt niet voor de samenwerking met de InBalansCoaches welke zelf aansprakelijk zijn voor het contact en de coachsessies met de Deelnemer.

Artikel 10 – Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal één kalenderjaar. Dat wil zeggen dat de Deelnemer minimaal één jaar toegang heeft tot het rechtmatig aangeschafte online product. Voor overleg over verlenging kan de Deelnemer contact opnemen met InBalansOnline.
 2. De Deelnemer klant heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Kijk bij Artikel 11 welke kosten wij in mindering brengen op het terug te storten bedrag.
 3. Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd. Hiertoe wordt de Deelnemer vooraf via mail geïnformeerd.
 4. InBalansOnline is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door InBalansOnline is de Deelnemer maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
 5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die InBalansOnline ten dienste staan, is InBalansOnline te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  1. De Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  2. InBalansOnline van mening is dat de handelingen van de Deelnemer schade aan InBalansOnline of derden kunnen toebrengen;
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Deelnemer per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. InBalansOnline verwijdert bij opzegging het Account. InBalansOnline is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Deelnemer te verstrekken.

Artikel 11 – Annulering en restitutie

 1. Na inschrijving is de Deelnemer gedurende 14 dagen wettelijk gerechtigd de inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering via mail plaats te vinden.
 2. Bij annulering van de inschrijving binnen 14 dagen:
  a) Indien u het InBalansAlbum onbeschadigd, onbeschreven, compleet en nog ingepakt retourneert ontvangt u het inschrijfbedrag, binnen twee weken na ontvangst van het album door InBalansOnline, retour.
  b) Indien u het InBalansAlbum niet of beschadigd, beschreven of incompleet retourneert ontvangt u het inschrijfbedrag minus € 35,- administratiekosten retour, binnen twee weken na ontvangst van de melding of retourzending aan InBalansOnline.

Algemene Voorwaarden voor Online trainingen
IJmuiden, januari 2019

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor Coaching en Therapie

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van coach/therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Coach of therapeut
De coach of therapeut die de opdracht voor coaching aanneemt via InBalansOnline

Cliënt:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van coach/therapeut.
 2. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

De Coach/Therapeut welke de dienst in opdracht van InBalansOnline uitvoert is lid van een beroepsvereniging. De Coach/Therapeut werkt volgens de gedragscode, het klachtenreglement en de algemene voorwaarden van zijn of haar beroepsvereniging.

Artikel 4 – Tot standkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 2. De Overeenkomst komt middels betaling tot stand via de website van InBalansOnline. Daarnaast gaat de cliënt een overeenkomst aan met de coach/therapeut middels een informt consent of overeenkomst waarmee hij of zij in zijn/haar praktijk werkt.

Artikel 5 – Uitvoering  van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
 3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6 – Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag. De bedragen op de website van InBalansOnline betreft een tarief inclusief btw voor particulieren. Voor bedrijven hanteren de meeste coaches en therapeuten een zakelijk tarief. Voor bedrijven kan een offerte op maat worden gemaakt. 
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 7 – Beeindiging van de overeenkomst

 1. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst elk gewenst moment beëindigen.

 

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

 

Artikel 9 – Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

 

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden zij gestimuleerd door InBalansOnline dit geschil in overleg op te lossen. Als dit niet lukt, kan de klacht worden overgedragen aan de klachten en/of geschillencommissie waarbij de coach/therapeut is aangesloten.

 

IJmuiden, maart 2022

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor Nascholingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Deelnemer toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de het online programma.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor nascholingen.
Content: het geheel aan informatie dat door InBalansOnline via de Website aan de Deelnemer ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot video’s, animaties, audio, teksten en de lay-out van de Dienst.
Dienst: InBalansOnline; het aangeboden online platform waarop online programma’s worden aangeboden die Deelnemers kunnen volgen, de live praktijkdagen, tastbaar lesmateriaal en extra begeleiding.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content van InBalansOnline en samenwerkingspartners.
Deelnemer: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waar InBalansOnline een Dienst aan levert.
InBalansOnline: Irma Noteboom, gevestigd te IJmuiden, Meeuwenlaan 36, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 34310916. Hoofdvestiging InVelsenCoaching met handelsnamen InVelsenCoaching en InBalansOnline.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen InBalansOnline en de Deelnemer op grond waarvan InBalansOnline zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor InBalansOnline en/of de Deelnemer die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Website: het platform van InBalansOnline dat via de website www.inbalans.online en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 1. De Deelnemer krijgt toegang tot de Dienst middels een registratie en betaling een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Deelnemer wordt na registratie en betaling duidelijk geïnformeerd over de toegang tot de Dienst.
 2. De Deelnemer staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. De Deelnemer verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Deelnemer die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Deelnemer.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat a) de Deelnemer online toegang krijgt tot de Website, waarop de Deelnemer het online programma kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content en b) de Deelnemer offline materiaal ontvangt met daarin beschikbaar gestelde opdrachten en c) de Deelnemer toegelaten wordt tot eventueel georganiseerde en bijbehorende praktijkdagen.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent InBalansOnline aan de Deelnemer een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. InBalansOnline levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. InBalansOnline geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. InBalansOnline is tegenover de Deelnemer op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. InBalansOnline is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Deelnemer, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. InBalansOnline is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst betaalt de Deelnemer vooraf een bedrag middels een online betaling zoals omschreven op de Website op basis van de door InBalansOnline vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.
 3. Voor gespreid betalen wordt gebruik gemaakt van een externe partij. Indien de Deelnemer gebruik maakt van deze dienst wordt na het aangaan van de overeenkomst met de externe partij de incasso door InBalansOnline uit handen gegeven.
 4. Bij het betalen van de eerste termijn gaat de Deelnemer de verplichting aan de daaropvolgende termijnen te betalen tenzij gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt 14 dagen na betaling van de eerste termijn, daarna gaat Artikel 11 in: Annulering en restitutie.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. InBalansOnline of voor InBalansOnline werkzame personen zullen de door de Deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De Deelnemer geeft InBalansOnline volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.
 3. Al het besprokene tijdens de praktijkdagen, oefengroepen en supervisie blijft vertrouwelijk. De docent/trainer/ supervisor  is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Eventuele dossiervorming  is vertrouwelijk en voor eigen gebruik van de Deelnemer. Eventuele audio en visuele hulpmiddelen van de Deelnemer worden na gebruik aan de Deelnemer geretourneerd. Er wordt geen kopie gemaakt en/of bewaard. InBalansOnline is niet verantwoordelijk voor de eventuele contacten tussen Deelnemer en oefencliënten.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij InBalansOnline en haar samenwerkingspartners. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Deelnemer of derden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Deelnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InBalansOnline:
  1. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  2. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Deelnemer deze aantreft op het moment van gebruik. InBalansOnline geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. InBalansOnline is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat InBalansOnline voor schade aansprakelijk is jegens de Deelnemer, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot: Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en de door de Deelnemer aan InBalansOnline betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van InBalansOnline is voortgevloeid.
 2. De aansprakelijkheid van InBalansOnline strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor InBalansOnline verantwoordelijk is (zoals personen die in opdracht van InBalansOnline werk verrichten).
 3. De aansprakelijkheid geldt niet voor de samenwerking met de docenten welke zelf aansprakelijk zijn voor het contact, de lessen en de begeleiding/supervisie met de Deelnemer.
 4. Docenten, trainers en supervisoren van InBalansOnline zetten hun beste kunnen in om de nascholing tot een succes te maken. Van de Deelnemer wordt commitment verwacht: betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het eigen proces tijdens de training. Docent, trainer/supervisor en deelnemer nemen beide verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken die vooraf en/of tijdens de nascholing zijn gemaakt.
 5. Indien een docent/trainer/supervisor wegens overmacht genoodzaakt is een afspraak of live praktijkdag af te zeggen, staat het InBalansOnline vrij om een vervangende en gelijkwaardige docent/trainer/supervisor in te zetten. Eventueel wordt een live praktijkdag in goed overleg met de Deelnemers verzet. 
 6. Indien door overmacht en/of van rechtswege (zoals overheidsbeleid mbt corona) InBalansOnline genoodzaakt is live praktijkdagen te cancelen, zal in goed overleg met de Deelnemers voor een passende oplossing worden gezorgd. InBalansOnline houdt zich het recht voor de praktijkdagen te verzetten of online voort te zetten. 
 7. Indien de Deelnemer door overmacht niet kan deelnemeren aan een live praktijkdag geeft de Deelnemer dit vooraf per mail of op de dag zelf telefonisch door aan de docent/trainer/supervisor. Er zal een vervangende opdracht gegeven worden teneinde te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor certificering.
 8. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om InBalansOnline en/of de docent/trainer/supervisor  juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van deelnemer betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor deelname aan de nascholing.

Artikel 10 – Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de nascholing. Dat betekent dat de Deelnemer na afsluiting van de nascholing geen toegang meer heeft tot het betreffende online programma.
 2. De Deelnemer heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Kijk bij Artikel 11 welke kosten wij in mindering brengen op het terug te storten bedrag.
 3. Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.
 4. InBalansOnline is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door InBalansOnline is de Deelnemer maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
 5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die InBalansOnline ten dienste staan, is InBalansOnline te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  1. De Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  2. InBalansOnline van mening is dat de handelingen van de Deelnemer schade aan InBalansOnline of derden kunnen toebrengen;
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Deelnemer per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. InBalansOnline verwijdert bij opzegging het Account. InBalansOnline is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Deelnemer te verstrekken.

Artikel 11 – Annulering en restitutie

 1. Na inschrijving is de Deelnemer gedurende 14 dagen wettelijk gerechtigd de inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering via mail plaats te vinden.
 2. Bij annulering van de inschrijving door de Deelnemerbinnen 14 dagen:
  a) Indien de Deelnemer het InBalansAlbum reeds heeft ontvangen maar onbeschadigd, onbeschreven, compleet en nog ingepakt retourneert ontvangt de deelnemer het inschrijfbedrag binnen 14 dagen, na ontvangst van de materialen door InBalansOnline, retour.
  b) Indien de Deelnemer het InBalansAlbum niet of beschadigd, beschreven of incompleet retourneert ontvangt de Deelnemer het inschrijfbedrag minus € 35,- administratiekosten retour, binnen 14 dagen na melding of ontvangst van de materialen bij InBalansOnline.
 3. Indien de Deelnemer de nascholing annuleert tot 2 maanden voor de startdatum wordt 10% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Eventueel overig reeds betaald lesgeld wordt teruggestort.
 4. Indien de Deelnemer de nascholing annuleert tussen 2 maanden en 1 maand voor de startdatum wordt 20% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Eventueel overig reeds betaald lesgeld wordt teruggestort.
 5. Indien de Deelnemer de nascholing annuleert tussen 1 maand en 2 weken voor de startdatum wordt 30% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Eventueel overig reeds betaald lesgeld wordt teruggestort.
 6. Indien de Deelnemer de nascholing annuleert minder dan 2 weken voor de startdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 7. Bij voortijdige beëindiging van de opleiding vanuit eigen keuze van deelnemer, vindt geen teruggave van het lesgeld plaats. Indien deelnemer bij plotseling langdurig ziekte, ongeluk of overlijden van een naaste gebruik wil maken van een coulanceregeling dient dit schriftelijk te worden ingediend zodat kan worden gekeken in hoeverre op basis van redelijke gronden (gedeeltelijk) teruggave van lesgeld kan plaatsvinden.
 8. De nascholing gaat door vanaf zes deelnemers. Mocht de training om redenen niet doorgaan, dan wordt dit uiterlijk zes weken voor aanvang van de nascholing gecommuniceerd. De nascholing wordt dan verplaatst en /of indien de deelnemer dat wenst wordt de aanbetaling teruggestort. 

Artikel 12 – Vragen, klachten en geschillen

 1. Vragen van administratieve, organisatorische en technische aard, en over het online programma kunnen worden gesteld aan InBalansOnline.
 2. Vragen van inhoudelijke aard, over de praktijkdagen, over eventuele oefengroepen, oefencliënten, verslag en supervisie kunnen worden gesteld aan de docent/trainer/supervisor.
 3. Eventuele klachten over administratie, organisatie, techniek en het online programma kunnen worden gericht aan InBalansOnline, bij voorkeur via mail.
 4. Eventuele klachten over de inhoud, docenten, supervisie en praktijkdagen bespreekt de Deelnemer in eerste instantie met de docent/trainer/supervisor. Komt de Deelnemer er met deze contactperoon niet uit, dan kan de klacht schriftelijk worden gericht aan InBalansOnline.

Artikel 12 – Evaluatie accreditatie en certificering

 1. InBalansOnline streeft naar kwalitatief hoogwaardige en professionele nascholingen, hanteert hierbij interne kwaliteitsprocedures en draagt zorg voor accreditatie aanvragen door externe instellingen. InBalansOnline informeert de Deelnemer naar beste kunnen over de accreditaties en is niet verantwoordelijk indien blijkt dat de Deelnemer na het volgen van de nascholing niet voldoet aan de scholingseisen van zijn of haar beroepsvereniging.
 2. Deelnemer ontvangt na afronding van de nascholing een certificaat of bewijs van deelname. Een bewijs van deelname wordt verstrekt indien de Deelnemer alle onderdelen heeft gevolgd. Een certificaat wordt verstrekt indien de Deelnemer, naast het volgen van alle onderdelen ook de eventuele toetsing in de vorm van een examen of eindverslag heeft gevolgd/ingeleverd met een voldoende beoordeling.

IJmuiden, maart 2022

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor Live trainingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Deelnemer toegang tot heeft, teneinde zich in te schrijven voor de training
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor nascholingen.
Content: het geheel aan informatie dat door InBalansOnline via de website, reminders en hand-out aan de Deelnemer ter beschikking wordt gesteld.
Dienst: InBalansOnline; de live training die aan Deelnemers wordt geboden inclusief reminiders en hand-out.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content van InBalansOnline en samenwerkingspartners.
Deelnemer: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waar InBalansOnline een Dienst aan levert.
InBalansOnline: Irma Noteboom, gevestigd te IJmuiden, Meeuwenlaan 36, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 34310916. Hoofdvestiging InVelsenCoaching met handelsnamen InVelsenCoaching en InBalansOnline.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen InBalansOnline en de Deelnemer op grond waarvan InBalansOnline zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor InBalansOnline en/of de Deelnemer die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Website: het platform van InBalansOnline dat via de website www.inbalans.online en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 1. De Deelnemer krijgt toegang tot de Dienst middels een registratie en betaling een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Deelnemer wordt na registratie en betaling duidelijk geïnformeerd over de toegang tot de Dienst.
 2. De Deelnemer staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. De Deelnemer verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Deelnemer die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Deelnemer.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat a) de Deelnemer toegang krijgt tot de locatie en training, waarop de Deelnemer live de training kan volgen en b) de Deelnemer eventueel bijbehorend materiaal ontvangt met daarin beschikbaar gestelde opdrachten.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent InBalansOnline aan de Deelnemer een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Deelnemer komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Deelnemers via de Dienst niet:
  1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van InBalansOnline
  3. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  4. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij InBalansOnline hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  5. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van InBalansOnline, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  6. inbreuk maken op de rechten van InBalansOnline en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  7. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  8. de belangen en goede naam van InBalansOnline kunnen schaden.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst betaald de Deelnemer vooraf een bedrag middels een online betaling zoals omschreven op de Website op basis van de door InBalansOnline vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.
 3. Voor gespreid betalen wordt gebruik gemaakt van een externe partij. Indien de Deelnemer gebruik maakt van deze dienst wordt na het aangaan van de overeenkomst met de externe partij de incasso door InBalansOnline uit handen gegeven.
 4. Bij het betalen van de eerste termijn gaat de Deelnemer de verplichting aan de daaropvolgende termijnen te betalen tenzij gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt 14 dagen na betaling van de eerste termijn, daarna gaat Artikel 11 in: Annulering en restitutie.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. InBalansOnline of voor InBalansOnline werkzame personen zullen de door de Deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De Deelnemer geeft InBalansOnline volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.
 3. Al het besprokene tijdens de live bijeenkomsten en oefengroepen blijft vertrouwelijk. De docent/trainer/ supervisor  is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. De hand-out met opdrachten is vertrouwenlijk en voor eigen gebruik van de Deelnemer. 

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij InBalansOnline en haar samenwerkingspartners. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Deelnemer of derden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Deelnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InBalansOnline:
  1. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  2. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
  3. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
  4. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Deelnemer deze aantreft op het moment van gebruik. InBalansOnline geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. InBalansOnline is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat InBalansOnline voor schade aansprakelijk is jegens de Deelnemer, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot: Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en de door de Deelnemer aan InBalansOnline betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van InBalansOnline is voortgevloeid.
 2. De aansprakelijkheid van InBalansOnline strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor InBalansOnline verantwoordelijk is (zoals personen die in opdracht van InBalansOnline werk verrichten).
 3. De aansprakelijkheid geldt niet voor de samenwerking met de docenten welke zelf aansprakelijk zijn voor het contact, de lessen en de begeleiding/supervisie met de Deelnemer.
 4. Docenten, trainers en supervisoren van InBalansOnline zetten hun beste kunnen in om de training tot een succes te maken. Van de Deelnemer wordt commitment verwacht: betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het eigen proces tijdens de training. Docent, trainer/supervisor en deelnemer nemen beide verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken die vooraf en/of tijdens de training zijn gemaakt.
 5. Indien een docent/trainer/supervisor wegens overmacht genoodzaakt is een afspraak of trainingsdag af te zeggen, staat het InBalansOnline vrij om een vervangende en gelijkwaardige docent/trainer/supervisor in te zetten. Eventueel wordt een trainingsdag in goed overleg met de Deelnemers verzet. 
 6. Indien door overmacht en/of van rechtswege (zoals overheidsbeleid mbt corona) InBalansOnline genoodzaakt is trainingsdagen te cancelen, zal in goed overleg met de Deelnemers voor een passende oplossing worden gezorgd. InBalansOnline houdt zich het recht voor de trainingsdagen te verzetten of online voort te zetten. 
 7. Indien de Deelnemer door overmacht niet kan deelnemen aan een trainingsdag geeft de Deelnemer dit vooraf per mail of op de dag zelf telefonisch of via app door aan de docent/trainer/supervisor. 
 8. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om InBalansOnline en/of de docent/trainer/supervisor  juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van deelnemer betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor deelname aan de training.

Artikel 10 – Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de training.
 2. De Deelnemer heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Kijk bij Artikel 11 welke kosten wij in mindering brengen op het terug te storten bedrag.
 3. Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.
 4. InBalansOnline is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door InBalansOnline is de Deelnemer maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Deelnemer per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. InBalansOnline verwijdert bij opzegging het Account. InBalansOnline is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Deelnemer te verstrekken.

Artikel 11 – Annulering en restitutie

 1. Na inschrijving is de Deelnemer gedurende 14 dagen wettelijk gerechtigd de inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering via mail plaats te vinden.
 2. Bij annulering van de inschrijving binnen 14 dagen:
  a) Indien u het InBalansAlbum onbeschadigd, onbeschreven, compleet en nog ingepakt retourneert ontvangt u het inschrijfbedrag, binnen twee weken na ontvangst van het album door InBalansOnline, retour.
  b) Indien u het InBalansAlbum niet of beschadigd, beschreven of incompleet retourneert ontvangt u het inschrijfbedrag minus € 35,- administratiekosten retour, binnen twee weken na ontvangst van de melding of retourzending aan InBalansOnline.
 3. Indien de Deelnemer de training annuleert tot 2 maanden voor de startdatum wordt 10% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Eventueel overig reeds betaald lesgeld wordt teruggestort.
 4. Indien de Deelnemer de training annuleert tussen 2 maanden en 1 maand voor de startdatum wordt 20% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Eventueel overig reeds betaald lesgeld wordt teruggestort.
 5. Indien de Deelnemer de training annuleert tussen 1 maand en 2 weken voor de startdatum wordt 30% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Eventueel overig reeds betaald lesgeld wordt teruggestort.
 6. Indien de Deelnemer de training annuleert minder dan 2 weken voor de startdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 7. Bij voortijdige beëindiging van de training vanuit eigen keuze van deelnemer, vindt geen teruggave van het lesgeld plaats.

Artikel 12 – Vragen, klachten en geschillen

 1. Vragen van administratieve, organisatorische en technische aard kunnen worden gesteld aan InBalansOnline.
 2. Vragen van inhoudelijke aard, over de praktijkdagen, over eventuele oefengroepen, oefencliënten, verslag en supervisie kunnen worden gesteld aan de docent/trainer/supervisor.
 3. Eventuele klachten over administratie, organisatie, techniek en het online programma kunnen worden gericht aan InBalansOnline, bij voorkeur via mail.
 4. Eventuele klachten over de inhoud, docenten, supervisie en praktijkdagen bespreekt de Deelnemer in eerste instantie met de docent/trainer/supervisor. Komt de Deelnemer er met deze contactperoon niet uit, dan kan de klacht schriftelijk worden gericht aan InBalansOnline en/of aan de geschillencommissie waarbij de docent/trainer/supervisor is aangesloten.

Artikel 12 – Evaluatie accreditatie en certificering

 1. InBalansOnline streeft naar kwalitatief hoogwaardige en professionele trainingen en hanteert hierbij interne kwaliteitsprocedures.
 2. Deelnemer ontvangt na afronding van de nascholing een certificaat of bewijs van deelname. Een bewijs van deelname wordt vertrekt indien de Deelnemer alle onderdelen heeft gevolgd. Een certificaat wordt verstrekt indien de Deelnemer, naast het volgen van alle onderdelen ook de eventuele toetsing in de vorm van een examen of eindverslag heeft gevolgd/ingeleverd met een voldoende beoordeling.

IJmuiden, september 2019

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor Retreats

 

 1. Aanbetaling
  Zogauw wij de aanbetaling van hebben ontvangen is je plek gereserveerd. 
 2. Afrondende betaling
  Het gehele bedrag dient uiterlijk 30 dagen vóór vertrek te zijn overgemaakt. Je ontvangt hiervoor een factuur uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum.
 3. Annuleren binnen 14 dagen na aanbetaling
  Nadat we je aanbetaling hebben ontvangen, heb je het recht om de koop binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgave van redenen. Daarna gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden.
 4. Bij annulering door de deelnemer zijn de volgende bedragen verschuldigd:
  Tot 30 dagen voor vertrek betaal je het bedrag van je aanbetaling. Je ontvangt geen nieuwe factuur, de aanmeldkosten worden níet geretourneerd.
  Tussen de 30e dag en de 14e dag voor vertrek betaal je bij annulering 60% van de reissom. Indien je het gehele bedrag reeds hebt overgemaakt zullen wij 30% van de reissom binnen 7 dagen terugstorten.
  Bij annulering binnen 14 dagen voor vertrek betaal je 100% van de reissom
  Om misverstanden te voorkomen dient het annuleren van de reisovereenkomst schriftelijk te geschieden.
 5. Annulering door InBalansOnline
  InBalansOnline heeft het recht om bij gewichtige omstandigheden een reis te annuleren. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het terugstorten van de hoofdsom.  Indien mogelijk wordt u een alternatief aangeboden.
 6. Vervanging van begeleider(s)
  InBalansOnline heeft het recht om bij gewichtige omstandigheden één of meer vervangende begeleiders in te zetten om annulering van de retreat te voorkomen. Uiteraard zal het niveau en de achtergrond van de vervangende begeleider(s) zoveel aansluiten bij het programma. De inhoud van het programma wordt overgedragen.
 7. Aansprakelijkheid begeleiding
  InBalansOnline en de begeleiders van de retreat kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of materiale schade ontstaan tijdens de retreat. Deelnemers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
 8. Aansprakelijkheid deelnemers
  Eventuele materiele schade op locatie gemaakt door een deelnemer kan op de deelnemer worden verhaald.
 9. Reis- en annuleringsverzekering
  Informeer bij je reis- en annuleringsverzekering of ze uitkeren bij calamiteiten en annuleringen inzake retreats in het buitenland. InBalansOnline en/of de begeleiders van de retreats zijn niet aansprakelijk als blijkt dat je niet of niet optimaal bent verzekerd.