Aanmelding nascholing: Codependentie voor professionals

 
 

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor Nascholingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Deelnemer toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de het online programma.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor nascholingen.
Content: het geheel aan informatie dat door InBalansOnline via de Website aan de Deelnemer ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot video’s, animaties, audio, teksten en de lay-out van de Dienst.
Dienst: InBalansOnline; het aangeboden online platform waarop online programma’s worden aangeboden die Deelnemers kunnen volgen, de live praktijkdagen, tastbaar lesmateriaal en extra begeleiding.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content van InBalansOnline en samenwerkingspartners.
Deelnemer: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waar InBalansOnline een Dienst aan levert.
InBalansOnline: Irma Noteboom, gevestigd te IJmuiden, Meeuwenlaan 36, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 34310916. Hoofdvestiging InVelsenCoaching met handelsnamen InVelsenCoaching en InBalansOnline.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen InBalansOnline en de Deelnemer op grond waarvan InBalansOnline zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor InBalansOnline en/of de Deelnemer die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Website: het platform van InBalansOnline dat via de website www.inbalans.online en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 1. De Deelnemer krijgt toegang tot de Dienst middels een registratie en betaling een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Deelnemer wordt na registratie en betaling duidelijk geïnformeerd over de toegang tot de Dienst.
 2. De Deelnemer staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. De Deelnemer verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Deelnemer die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Deelnemer.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat a) de Deelnemer online toegang krijgt tot de Website, waarop de Deelnemer het online programma kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content en b) de Deelnemer offline materiaal ontvangt met daarin beschikbaar gestelde opdrachten en c) de Deelnemer toegelaten wordt tot eventueel georganiseerde en bijbehorende praktijkdagen.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent InBalansOnline aan de Deelnemer een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. InBalansOnline levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. InBalansOnline geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. InBalansOnline is tegenover de Deelnemer op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. InBalansOnline is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Deelnemer, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. InBalansOnline is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst betaalt de Deelnemer vooraf een bedrag middels een online betaling zoals omschreven op de Website op basis van de door InBalansOnline vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.
 3. Voor gespreid betalen wordt gebruik gemaakt van een externe partij. Indien de Deelnemer gebruik maakt van deze dienst wordt na het aangaan van de overeenkomst met de externe partij de incasso door InBalansOnline uit handen gegeven.
 4. Bij het betalen van de eerste termijn gaat de Deelnemer de verplichting aan de daaropvolgende termijnen te betalen tenzij gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt 14 dagen na betaling van de eerste termijn, daarna gaat Artikel 11 in: Annulering en restitutie.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. InBalansOnline of voor InBalansOnline werkzame personen zullen de door de Deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De Deelnemer geeft InBalansOnline volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.
 3. Al het besprokene tijdens de praktijkdagen, oefengroepen en supervisie blijft vertrouwelijk. De docent/trainer/ supervisor  is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Eventuele dossiervorming  is vertrouwelijk en voor eigen gebruik van de Deelnemer. Eventuele audio en visuele hulpmiddelen van de Deelnemer worden na gebruik aan de Deelnemer geretourneerd. Er wordt geen kopie gemaakt en/of bewaard. InBalansOnline is niet verantwoordelijk voor de eventuele contacten tussen Deelnemer en oefencliënten.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij InBalansOnline en haar samenwerkingspartners. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Deelnemer of derden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Deelnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InBalansOnline:
  1. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  2. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Deelnemer deze aantreft op het moment van gebruik. InBalansOnline geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. InBalansOnline is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat InBalansOnline voor schade aansprakelijk is jegens de Deelnemer, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot: Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en de door de Deelnemer aan InBalansOnline betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van InBalansOnline is voortgevloeid.
 2. De aansprakelijkheid van InBalansOnline strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor InBalansOnline verantwoordelijk is (zoals personen die in opdracht van InBalansOnline werk verrichten).
 3. De aansprakelijkheid geldt niet voor de samenwerking met de docenten welke zelf aansprakelijk zijn voor het contact, de lessen en de begeleiding/supervisie met de Deelnemer.
 4. Docenten, trainers en supervisoren van InBalansOnline zetten hun beste kunnen in om de nascholing tot een succes te maken. Van de Deelnemer wordt commitment verwacht: betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het eigen proces tijdens de training. Docent, trainer/supervisor en deelnemer nemen beide verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken die vooraf en/of tijdens de nascholing zijn gemaakt.
 5. Indien een docent/trainer/supervisor wegens overmacht genoodzaakt is een afspraak of live praktijkdag af te zeggen, staat het InBalansOnline vrij om een vervangende en gelijkwaardige docent/trainer/supervisor in te zetten. Eventueel wordt een live praktijkdag in goed overleg met de Deelnemers verzet. 
 6. Indien door overmacht en/of van rechtswege (zoals overheidsbeleid mbt corona) InBalansOnline genoodzaakt is live praktijkdagen te cancelen, zal in goed overleg met de Deelnemers voor een passende oplossing worden gezorgd. InBalansOnline houdt zich het recht voor de praktijkdagen te verzetten of online voort te zetten. 
 7. Indien de Deelnemer door overmacht niet kan deelnemeren aan een live praktijkdag geeft de Deelnemer dit vooraf per mail of op de dag zelf telefonisch door aan de docent/trainer/supervisor. Er zal een vervangende opdracht gegeven worden teneinde te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor certificering.
 8. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om InBalansOnline en/of de docent/trainer/supervisor  juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van deelnemer betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor deelname aan de nascholing.

Artikel 10 – Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de nascholing. Dat betekent dat de Deelnemer na afsluiting van de nascholing geen toegang meer heeft tot het betreffende online programma.
 2. De Deelnemer heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Kijk bij Artikel 11 welke kosten wij in mindering brengen op het terug te storten bedrag.
 3. Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.
 4. InBalansOnline is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door InBalansOnline is de Deelnemer maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
 5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die InBalansOnline ten dienste staan, is InBalansOnline te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  1. De Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  2. InBalansOnline van mening is dat de handelingen van de Deelnemer schade aan InBalansOnline of derden kunnen toebrengen;
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Deelnemer per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. InBalansOnline verwijdert bij opzegging het Account. InBalansOnline is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Deelnemer te verstrekken.

Artikel 11 – Annulering en restitutie

 1. Na inschrijving is de Deelnemer gedurende 14 dagen wettelijk gerechtigd de inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering via mail plaats te vinden.
 2. Bij annulering van de inschrijving door de Deelnemerbinnen 14 dagen:
  a) Indien de Deelnemer het InBalansAlbum reeds heeft ontvangen maar onbeschadigd, onbeschreven, compleet en nog ingepakt retourneert ontvangt de deelnemer het inschrijfbedrag binnen 14 dagen, na ontvangst van de materialen door InBalansOnline, retour.
  b) Indien de Deelnemer het InBalansAlbum niet of beschadigd, beschreven of incompleet retourneert ontvangt de Deelnemer het inschrijfbedrag minus € 35,- administratiekosten retour, binnen 14 dagen na melding of ontvangst van de materialen bij InBalansOnline.
 3. Indien de Deelnemer de nascholing annuleert tot 2 maanden voor de startdatum wordt 10% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Eventueel overig reeds betaald lesgeld wordt teruggestort.
 4. Indien de Deelnemer de nascholing annuleert tussen 2 maanden en 1 maand voor de startdatum wordt 20% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Eventueel overig reeds betaald lesgeld wordt teruggestort.
 5. Indien de Deelnemer de nascholing annuleert tussen 1 maand en 2 weken voor de startdatum wordt 30% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Eventueel overig reeds betaald lesgeld wordt teruggestort.
 6. Indien de Deelnemer de nascholing annuleert minder dan 2 weken voor de startdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 7. Bij voortijdige beëindiging van de opleiding vanuit eigen keuze van deelnemer, vindt geen teruggave van het lesgeld plaats. Indien deelnemer bij plotseling langdurig ziekte, ongeluk of overlijden van een naaste gebruik wil maken van een coulanceregeling dient dit schriftelijk te worden ingediend zodat kan worden gekeken in hoeverre op basis van redelijke gronden (gedeeltelijk) teruggave van lesgeld kan plaatsvinden.
 8.  

Artikel 12 – Vragen, klachten en geschillen

 1. Vragen van administratieve, organisatorische en technische aard, en over het online programma kunnen worden gesteld aan InBalansOnline.
 2. Vragen van inhoudelijke aard, over de praktijkdagen, over eventuele oefengroepen, oefencliënten, verslag en supervisie kunnen worden gesteld aan de docent/trainer/supervisor.
 3. Eventuele klachten over administratie, organisatie, techniek en het online programma kunnen worden gericht aan InBalansOnline, bij voorkeur via mail.
 4. Eventuele klachten over de inhoud, docenten, supervisie en praktijkdagen bespreekt de Deelnemer in eerste instantie met de docent/trainer/supervisor. Komt de Deelnemer er met deze contactperoon niet uit, dan kan de klacht schriftelijk worden gericht aan InBalansOnline.

Artikel 12 – Evaluatie accreditatie en certificering

 1. InBalansOnline streeft naar kwalitatief hoogwaardige en professionele nascholingen, hanteert hierbij interne kwaliteitsprocedures en draagt zorg voor accreditatie aanvragen door externe instellingen. InBalansOnline informeert de Deelnemer naar beste kunnen over de accreditaties en is niet verantwoordelijk indien blijkt dat de Deelnemer na het volgen van de nascholing niet voldoet aan de scholingseisen van zijn of haar beroepsvereniging.
 2. Deelnemer ontvangt na afronding van de nascholing een certificaat of bewijs van deelname. Een bewijs van deelname wordt verstrekt indien de Deelnemer alle onderdelen heeft gevolgd. Een certificaat wordt verstrekt indien de Deelnemer, naast het volgen van alle onderdelen ook de eventuele toetsing in de vorm van een examen of eindverslag heeft gevolgd/ingeleverd met een voldoende beoordeling.

IJmuiden, maart 2022